ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse og gyldighed

1.1. Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2. Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, købsbetingelser m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre sælger skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud/ordre

2.1. Aftale mellem køber og sælger anses først for indgået, når sælger har fremsendt ordrebekræftelse.

2.2. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest 10 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

2.3. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse.

3. Priser

3.1. Sælgers priser er eksklusive den til enhver til gældende moms, andre afgifter og emballage. Prisen er, medmindre andet er angivet, altid ex works, Incoterms 1990.

3.2. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister.

4. Betaling og ejendomsforbehold

4.1. Såfremt køber ikke overholder den på fakturaen angivne betalingsfrist, forbeholder sælger sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted. I sådanne tilfælde kan sælger ændre betalingsvilkår.

4.2. Betaling skal, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, ske med det pågældende FI-nummer eller pr. bankoverførsel til sælgers konto for købers regning. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer køber renter med 2 % pr. påbegyndt måned fra seneste rettidige betalingsdato, og indtil beløbet er sælger i hænde.

4.3. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

5. Levering

5.1. Med mindre andet er anført i sælgers ordrebekræftelse, regnes fra den dag, hvor endelig ordre indeholdende samtlige oplysninger og specifikationer, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet frem til sælger.

5.2. Sælger er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 6 mdr regnet fra den faste leveringstid, forudsat sælger inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser før efter udløbet af den forlængede leveringstid. Forsinkelse giver ikke køber ret til at tilbageholde betalingen.

6. Tegninger, beskrivelser og godkendelser

6.1. De af sælger opgivne mål og andre tekniske data i overslag, katalogmateriale, tegninger eller beskrivelser er af vejledende karakter, og sælger påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser.

6.2. Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende sælgers produkter og fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver sælgers ejendom.

6.3. Sælgers produkter opfylder gældende bestemmelser udstedt af Det Europæiske Fællesskabs myndigheder og institutioner. Køber bærer risikoen for opfyldelse af godkendelser, betingelser eller opnåelse af tilladelse til brug/indførsel til købers land af de af aftalen omfattede produkter.

7. Undersøgelsespligt samt montage

7.1. Køber er forpligtet til straks og uden nødigt ophold at foretage fornødne undersøgelser af en leverance til konstatering af eventuelle mangler.

7.2. Med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, påhviler montage og opstilling af de leverede produkter køber for købers regning og risiko.

8. Garanti

8.1. På nye produkter yder sælger garanti i 12 måneder fra leveringsdagen for fabrikationsfejl. De med udbedring opståede transport- og forsikringsomkostninger, herunder rejseomkostninger og opholdsudgifter og eventuelle overarbejdspenge – såvel som omkostninger i forbindelse med demontering og montering – betales af køber. For reparationsarbejder og erstatningsmaterialer gælder ovennævnte bestemmelser om leveringstid.

8.2. Sælgers afhjælpningspligt omfatter ikke følgerne af naturligt slid, overlast, anvendelse af uegnede smøremidler, manglende overholdelse af serviceforskrifter, mandelfuld vedligeholdelse, mangelfuld eller uhensigtsmæssig betjening og/eller montering (herunder tilsidesættelse af de givne monterings- og/eller betjeningsforskrifter), hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen. Disse forhold betragtes ikke som fabrikationsfejl.

9. Reklamation

9.1. Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til sælger uden ugrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen.

10. Ansvar

10.1. Sælgers ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.

11. Produktansvar

11.1. Køberen skal holde sælgeren i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for en sådan skade og et sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse,

b) på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

11.2. I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

11.3. Sælgers ansvar kan i intet tilfælde overstige kr. 5 mio.

11.4. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

12. Force majeure

12.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, når de indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouter, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som sælger ikke har indflydelse på.

12.2. I disse tilfælde er sælger berettiget til at annullere ordren eller en del af ordren eller at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

13. Lovvalg og værneting

13.1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres ved Holstebro Byret under anvendelse af dansk ret.

13.2. Sælger er endvidere berettiget til at lade tvister afgøre ved voldgift ifølge bestemmelserne i "Copenhagen Arbitration" i København eller at anlægge sag ved retten i den retskreds, hvor købers forretningssted er beliggende.

13.3. Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en at dem vedrørende produktansvar.